Rodo - REHA-MED Centrum Rehabilitacji

Przejdź do treści

Menu główne:

Rodo

Polityka prywatności


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
informujemy, że:
I.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Grzegorz Kołodziej, prowadzący działalność gospodarczą po nazwą REHA-MED Grzegorz Kołodziej z siedziba w Łukowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38, 21-400 Łuków (zwana dalej Podmiotem).

II.
W sprawach z zakresu Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, pod adresem email: rehamed.lukow@gmail.com , numerem telefonu: 517 862 682 lub listownie na adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 38, 21-400 Łuków.

III.
Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
1. Ustalenie  tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. telefon), w gabinecie lekarskim. (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia MZ).
2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta. (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ).
3. Zbieranie i archiwizacja oświadczenia pacjenta, upoważnień innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta. (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ).
4. Kontakt z pacjentem telefonicznie bądź mailowo w celu potwierdzenia/odwołania/ przestawienia umówionej wizyty, aby przypomnieć o wizycie, aby poinformować o tym jak przygotować się do zabiegu/badania. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem).
5. Przygotowanie filmików prezentujących efekty leczenia i zamieszczanie ich na stronie internetowej i fanpag –u Podmiotu w celach marketingowych. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Ustalanie, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także obrona przed roszczeniami. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).

IV.
Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie to, zgodne z zasadami wynikającymi  z RODO.
V.

Cel przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej.
2. Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej np. rejestracja pacjenta.
3. Realizacja praw pacjenta np. zbieranie i przechowywanie oświadczeń w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej osobie upoważnionej lub/i w sprawie informowania osoby upoważnionej o stanie zdrowia pacjenta.
4. Kontakt poprzez wykorzystywanie numeru telefonu, aby np. potwierdzić wizytę bądź odwołać termin wizyty lub zabiegu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest obsługa pacjenta. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. (art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia. 6 listopada 2008r. Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417).

Przygotowanie filmików prezentujących efekty leczenia i zamieszczanie ich na stronie internetowej i fanpage -u Podmiotu w celach marketingowych. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one pobrane lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

Ustalanie, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także obrona przed roszczeniami. Dane te będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.


VI.
Będziemy podejmować odpowiednie  środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem wszelką komunikację w sprawie przetwarzania Danych Osobowych w związku z realizacją przysługujących Państwu praw do:
• informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
• informacji udzielanych na wniosek  - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
• sprostowania danych;
• bycia zapomnianym;
• ograniczenia przetwarzania;
• przenoszenia danych;
• sprzeciwu;
• informacji o naruszeniu ochrony danych.
Ponadto, jeżeli Państwa Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Zgoda może ona być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.
VII.
Informacji będziemy udzielać Państwu bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Państwa o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.
VIII.
Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznacie Państwo, że przetwarzając Dane Osobowe naruszamy przepisy RODO, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego